เข้าสู่ระบบ

If you have registered with BIODATA, please use your BIODATA Username and Password. If you have not registered with BIODATA, please register
Username :
Password :
คำถามที่พบบ่อย FAQ
Forgot Account 9/7/2017
ในกรณีที่ท่านลืม E-mail และ Username/Password
กรุณา download แบบฟอร์มขอรับรหัสผ่าน พร้อมกรอกข้อมูล + ภาพถ่ายบัตรประชาชน + ลงนาม
ส่งแบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ มาที่ biodata@trf.or.th
ระบบจะส่ง Username/Password ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว่ในแบบฟอร์ม

Recipients failed. 9/7/2017
หากท่านจำอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนได้
กรุณาเลือก ลืมรหัสผ่าน จากนั้นอีเมลจะส่ง Username/Password ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
หากเกินนึ้ให้ท่านตรวจสอบที่ถังขยะหรือสแปม หากไม่พบกรุณาแจ้ง biodata@trf.or.th
เจ้าหน้าที่จะดำเนินตรวจสอบ และจัดส่งข้อมูลโดยเร็วทึ่สุด

Can't gen/att file 9/7/2017
ในกรณึที่ไม่สามารถสร้างเอกสารการสมัคร หรือไม่สามารถแนบ Proposal ได้
กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย), อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน, ชื่อทุนที่ต้องการสมัคร(เช่น RSA, MRG, ...)
biodata@trf.or.th