ลงทะเบียนกับ Biodata

ขั้นตอนการสมัครอยู่ในฐานข้อมูลสกว.(เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด)
1.ท่านต้องมี email address ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียน
2.กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบ โดย username ต้องไม่ซ้ำกับสมาชิกอื่น และ password ต้องมีความยาว 4-16 ตัวอักษร
3.ท่านสามารถใช้ username และ password ในการ "สมัครทุนออนไลน์" หรือแก้ไขประวัติของท่านในครั้งต่อไป
4.เมื่อท่านกรอกข้อมูลและสมัครอยู่ในฐานข้อมูลนักวิจัย สกว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ห้องทำงานส่วนตัวของท่าน ซึ่งใช้สำหรับ login เพื่อใช้ เขียน และแก้ไขประวัติของท่าน
5.ข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ จะปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากท่าน
6.กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสกว. จะติดต่อกับท่านหากมีปัญหาในการพิจารณาการให้ทุน
7.เนื่องจากสกว. มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล biodata ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ทุกท่านกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในช่องที่กำหนดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
8.หากช่องไหนที่มีการให้ดาว(ระดับคะแนน) กรุณาให้ดาวตามคุณภาพผลงานชิ้นนั้น ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของท่าน
*** เป็นความรับผิดชอบของผู้กรอกข้อมูลที่จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง สมกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของความเป็นนักวิชาการ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเป็นเท็จโดยเจตนา สกว. อาจใช้มาตราการในขอบเขตที่ สกว. มีอยู่ ***

ตกลง ไม่ตกลง