เข้าสู่ระบบ

If you have registered with BIODATA, please use your BIODATA Username and Password. If you have not registered with BIODATA, please register
Username :
Password :
คำถามที่พบบ่อย FAQ
Forgot Account 16/7/2018
ในกรณีที่ท่านลืม E-mail และ Username/Password
กรุณา download แบบฟอร์มขอรับรหัสผ่านที่ https://biodata.trf.or.th/form พร้อมกรอกข้อมูล + ภาพถ่ายบัตรประชาชน + ลงนาม
ส่งแบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ มาที่ biodata@trf.or.th
ระบบจะส่ง Username/Password ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว่ในแบบฟอร์ม

Recipients failed. 16/7/2018
หากท่านจำอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนได้
กรุณาเลือก ลืมรหัสผ่าน จากนั้นอีเมลจะส่ง Username/Password ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
หากเกินนึ้ให้ท่านตรวจสอบที่Junk/Spam หากไม่พบกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย มาที่ biodata@trf.or.th
เจ้าหน้าที่จะดำเนินตรวจสอบ และจัดส่งข้อมูลโดยเร็วทึ่สุด

Can't gen/att file 16/7/2018
ในกรณึที่ไม่สามารถสร้างเอกสารการสมัคร หรือไม่สามารถแนบ Proposal ได้
กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย), อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน, ชื่อทุนที่ต้องการสมัคร(เช่น RSA, MRG, ...) มาที่ biodata@trf.or.th
อนึ่งเจ้าหน้าจะสามารถสร้าง document code ให้ท่านได้เท่านั้น ท่านจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยตัวท่านเอง

How to export excel file of ISI 16/7/2018
ท่านสามารถศึกษาวิธีการ export file จาก web of Science และ วิธีการตรวจสอบค่า Impact Factor
ได้ที่ คู่มือการ export fileและวิธีการตรวจสอบค่า Impact Factor นี้